Kopertowski Design

Pictures made by Piotr Kopertowski on his trips around the world.